Tiêu chuẩn học sinh thanh lịch

Nội dung chi tiết

  1. Đạo đức tốt:

– Có ý thức phấn đấu tu dưỡng, động cơ học tập đúng đắn. Có tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập và công tác. Tích cực, gương mẫu trong các hoạt động tập thể, tham gia xây dựng nhà trường.

 – Biết kính trên, nhường dưới, trọng già, quý trẻ, đoàn kết thân ái với bạn bè.

– Được xếp loại đạo đức Tốt, được tập thể tín nhiệm.

  1. Học tập giỏi:

 – Có phương pháp học tập khoa học, đạt kết quả cao và đồng đều ở các môn học, các mặt hoạt động.

 – Có ý thức rèn luyện, tinh thần tự học, không ngừng nâng cao kiến thức toàn diện. Hăng hái tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao… để trở thành con người phát triển toàn diện. Trung thực trong học tập và kiểm tra, thi cử. Có ý thức giúp đỡ bạn trong học tập.

– Đạt danh hiệu Học sinh Tiên tiến trở lên.

  1. Lối sống đẹp:

 – Có nền nếp tốt trong học tập, sinh hoạt, vui chơi, giải trí; giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng; có ý thức học tập để hiểu biết, kế thừa và phát huy truyền thống văn hoá và nếp sống thanh lịch của người Hà Nội. Trang phục, giao tiếp, ứng xử có văn hoá.

– Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường.

– Có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ của công. Tích cực đấu tranh với các biểu hiện không lành mạnh và phòng chống các tệ nạn xã hội.