Học sinh

    Tiêu chuẩn học sinh thanh lịch

    Tiêu chuẩn học sinh thanh lịch

    Đạo đức tốt: - Có ý thức phấn đấu tu dưỡng, động cơ học tập đúng đắn. Có tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập và công tác. Tích cực, gương mẫu trong các hoạt động tập thể, tham gia