Cán bộ, giáo viên, nhân viên

  Tiêu chuẩn “nhà giáo mẫu mực”

  Tiêu chuẩn “nhà giáo mẫu mực”

  Phẩm chất tốt: - Yêu nước, yêu Thủ đô, yêu nghề, yêu trẻ, thực hiện tốt đường lối giáo dục của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của nhà nước, quy định, quy chế của ngành.  - Có tinh thần

  Trích thông tư 58 về xếp loại học sinh

  Trích thông tư 58 về xếp loại học sinh

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   _______________________                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc